Algemene (leverings)voorwaarden

Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en gebaseerd op 6 flessen van 0.75 liter, tenzij anders vermeld.

Levering:

Binnen 6 werkdagen.
De verzendmogelijkheden staan beschreven onder "Verzendkosten".
Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven, de maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet kunnen leveren binnen de geldende levertermijn heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met water bij de wijn overeen te komen.

Reeds betaalde bedragen worden binnen 21 dagen teruggestort.

Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens water bij de wijn op te schorten.
Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van water bij de wijn, is water bij de wijn gerechtigd de leveringstermijn te verlengen na goedkeuring van de klant, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
Af te leveren zaken reizen altijd voor risico van water bij de wijn. Dit risico vervalt wanneer de klant de af te leveren zaken in ontvangst neemt. Hiervoor heeft water bij de wijn een handtekening voor ontvangst nodig. Het is voor de klant verstandig te bekijken of de af te leveren zaken correct, zonder breuk of beschadigingen, zijn aangekomen, alvorens te tekenen. water bij de wijn geeft de klant hier alle mogelijkheid toe.

Betalen:

U kunt contant betalen bij aflevering, of vooruitbetalen via de bank, of middels een creditcard vóór verzending tenzij anders overeen gekomen.

Afkoelingsperiode & productmankementen:

De klant heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Deze mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij hij/zij alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De reden van teruggaaf is niet nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor deze afkoelingsperiode?
Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn.
Voor het retourneren van het product dient contact opgenomen te worden met water bij de wijn.
Het totale aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gereteourneerd door water bij de wijn Alleen de portokosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper.
Wijnen die geleverd zijn en niet aan de kwaliteitseisen voldoen, worden binnen 7 werkdagen na aankoop kosteloos vervangen. water bij de wijn zal na kennisneming van klachten rond kwaliteitseisen van wijnen, bepalen of de wijn wel of niet voldoet aan de door onze leveranciers gestelde kwaliteitseisen en de wijn in kwestie wel of niet vervangen.

Toepasselijkheid en geschillen:

Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

Website:

Typefouten voorbehouden.
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Wij behouden ons het recht voor om de jaargangen opvolgend te wisselen.